Learn Chinese : vocabulary 7

zhè : this

这儿 zhèr : here

: that

那儿 nàr : there

爸爸 bàba : dad

妈妈 māma : mom

儿子 érzi : son

女儿 nǚ'ér : daughter

yǒu : to have

朋友 péngyou : friend

: human classifier / general classifier (see grammar)

zuò : to do

工作 gōngzuò : work

医院 yīyuàn : hospital

医生 yīshēng : doctor

学校 xuéxiào : school

: and

xiǎng : to think / to want to

漂亮 piàoliang : to be pretty

Last modified: Tuesday, 3 April 2018, 8:29 AM